ยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


View Larger Map

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การสร้างการเชื่อมโยงจากรูปภาพ


การสร้างการเชื่อมโยงจากรูปภาพ Image links ใน blogspot สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1. ใช้ Mode แก้ไข HTML ในการสร้างการเชื่อมโยง
2. ใช้โปรแกรมแก้ไขบทความ Version เก่า

1. การใช้ Mode แก้ไข HTML
1.1 ให้แทรกรูปภาพลงในบทความ (Mode เขียน)
1.2 เปลี่ยน Mode เป็น แก้ไข HTML แล้วหาตำแหน่งของรูป
1.3 พิมพ์คำสั่ง HTML เพิ่มเติมลงไป2. ใช้โปรแกรมแก้ไขบทความ Version เก่า
2.1 คลิกที่รายการแผงควบคุม > การตั้งค่า > > ขั้นต้น เลือกโปรแกรมแก้ไขบทความเป็นโปรแกรมแก้ไขเก่า แล้วบันทึกการตั้งค่า
2.3 แทรกรูปที่ต้องการ
2.4 คลิกที่รูปแล้วเลือกใช้ปุ่มลิงก์ พิมพ์ URL ที่ต้องการเชื่อมโยงวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

การแทรก flash

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

picasa.google.com