ยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


View Larger Map

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การสร้างการเชื่อมโยงจากรูปภาพ


การสร้างการเชื่อมโยงจากรูปภาพ Image links ใน blogspot สามารถทำได้ 2 วิธีคือ
1. ใช้ Mode แก้ไข HTML ในการสร้างการเชื่อมโยง
2. ใช้โปรแกรมแก้ไขบทความ Version เก่า

1. การใช้ Mode แก้ไข HTML
1.1 ให้แทรกรูปภาพลงในบทความ (Mode เขียน)
1.2 เปลี่ยน Mode เป็น แก้ไข HTML แล้วหาตำแหน่งของรูป
1.3 พิมพ์คำสั่ง HTML เพิ่มเติมลงไป2. ใช้โปรแกรมแก้ไขบทความ Version เก่า
2.1 คลิกที่รายการแผงควบคุม > การตั้งค่า > > ขั้นต้น เลือกโปรแกรมแก้ไขบทความเป็นโปรแกรมแก้ไขเก่า แล้วบันทึกการตั้งค่า
2.3 แทรกรูปที่ต้องการ
2.4 คลิกที่รูปแล้วเลือกใช้ปุ่มลิงก์ พิมพ์ URL ที่ต้องการเชื่อมโยงวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

การแทรก flash

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

picasa.google.com

ห้องสมุด 3 ดี
ความสำคัญและความเป็นมา
                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ โอกาส และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเติมเต็มการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยให้เป็น “การศึกษาตลอดชีวิต” ทั้งนี้ เนื่องจากในการปฏิรูปการศึกษาช่วงแรก เน้นแต่การศึกษาในระบบเป็นส่วนมาก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางพัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” ที่เน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต และนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากห้องสมุดประชาชนเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา เป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์เป็นมิตร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทันสมัย น่าสนใจใคร่เรียนรู้ สถานที่ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีหนังสือ และสื่อการเรียนรู้หลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการ เพื่อให้ห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานห้องสมุดประชาชน จึงควรเร่งพัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” โดยมีเป้าประสงค์ 3 ประการ คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี

เป้าประสงค์ตามนโยบาย “ห้องสมุด 3 ดี”

                 เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน. ทุกแห่ง ให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” ได้แก่

                  ดีที่ 1 หนังสือดี หมายถึง หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ดี มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัย และตรงใจผู้อ่านในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

                  ดีที่ 2 บรรยากาศดี หมายถึง ห้องสมุดประชาชนที่เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้ ความบันเทิง และเชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการเสมือนหนึ่งเป็นบ้านหลังที่สอง ที่สะดวก สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง และปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ เป็นห้องสมุดประหยัดพลังงาน และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน

                  ดีที่ 3 บรรณารักษ์ดี หมายถึง บรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ มีความเป็น “มืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี และเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์
                ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

พันธกิจ

1. ให้บริการหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. ให้บริการในบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดหาหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ดี มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน
3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และเป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี

หนังสือใหม่ เดี๋ยวก็เก่ง มือใหม่หัดใช้โปรมแกรม word 2007


ชื่อหนังสือ : เดี๋ยวก็เก่ง มือใหม่หัดใช้โปรมแกรม word 2007
เขียนโดย : เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล

………………เรื่องเด่นในเล่มนี้

1. เปิดโปรแกรม word 2007 ขึ้นมาเลยทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2. แทรกตารางข้อมูลลงบนหน้าเอกสารภายใต้สภาพแวดล้อม Excel 2007

3. จัดหน้าต้นฉบับรายงาน / หนังสือ / นิตยสารให้ดูเป็นสากล

4. ค้นหาทุกปุ่มเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สูตรสมการคณิตศาสตร์

5. สร้างสรรค์งานที่มักใช้ในชีวิตประจำวันจากแบบฟอร์มสำเร็จรูป

6. ทำให้หน้าคำสวยด้วยปุ่ม Text Box

7. วิธีเปิดไฟล์งานที่ทำจาก word เวอร์ชันเก่าด้วย word 2007

8. สร้างสรรค์งานเอกสารหน้าแรกให้สวยเก๋

9. ตรวจคำสะกด / ตรวจคำผิด

10.ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดไฟล์ที่เราหวง หรือยอมให้เปิดไฟล์งานที่เราห่วงได้แต่แก้ไขไม่ได้

11.นำรูปภาพสวยๆ ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจดตอลมาทำเป็นฉากหลังบนพื้นที่ทำงาน

หนังสือใหม่ ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ


ชื่อหนังสือ : ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ


ผู้เขียน : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด....หนังสือติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2008 การจะเลือกอุปกรณ์ หนึ่งชิ้นมาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจสเปคของอุปกรณ์ตัวนั้น เพื่อจะได้คุยกับร้านค้าหรือเลือกสเปคให้ตรงใจมากที่สุด หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ พร้อมแนะนำ Windows Vista และความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ ปี 2008 เป็นปีที่เราจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆ เช่น ซีพียู Octal Core, แรม DDR3 รวมไปถึงไดรว์ Blu-ray ที่ราคาเริ่มถูกลง พิเศษ !!! DVD ภาพคมชัด ฟรี ! ไดร์เวอร์ 2 GB

รายชื่อห้องสมุด

กรุณาพิมพ์รายชื่อห้องสมุดและ แจ้ง URL ด้วยครับ เช่น
ห้องสมุดสถาบัน  กศน.ภาคกลาง  library8300.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

สถานที่ตั้ง

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง (สถาบัน กศน. ภาคกลาง) เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คือจังหวัดราชบุรี อยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร มีหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ ผลิตสื่อ การวิจัย พัฒนา ฝึกอบรมประสานเครือข่ายในเขตภาคกลาง16 จังหวัด

หลวงพ่อแดง

หลวงพ่อแดง
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตำบลบ้านฆ้องบ้านสิงห์และตำบลใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันประดิษฐานที่ศาลาทรงไทย ภายในบริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ซึ่งแต่เดิมนั้นบริเวรศูนย์ฯภาคกลางเป็นวัดร้างชื่อวัดสาลี

ในบริเวณวัด ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นโบสถ์เก่า และมีเศรียรพระพุทธรูปวางไว้ ต่อมาวัดสาลีถูกใช้เป็นค่ายลูกเสือ (พ.ศ. 2508) ชาวบ้านและคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ขุดค้นได้ร่วมกันบูรณะและพบชิ้นส่วนอีกหลายชิ้น และได้ประกอบเข้าด้วยกัน รวม 3 องค์ (เป็นศิลาแลงสีค่อนข้างแดงเหมือนอิฐเผา) ชาวบ้านต่างพร้อมใจกันเรียกทั้ง 3 องค์ว่า หลวงพ่อแดงในปี พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางมาตั้งสำนักงานใน วั ดสาลีนี้ และร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลาทรงไทยในราคาเฉพาะวัสดุ ประมาณ 150,000 บาท เพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อแดง สำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นถาวรวัตถุที่เป็นสัญญลักษ์ของความ ศรัทธาของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คนงาน ลูกจ้างของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ตลอดจน ชาวบ้านและคณะลูกเสือ