ยินดีต้อนรับ

ประวัติห้องสมุด

ความเป็นมา     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาค พ.ศ. 2519 โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออก

ประกาศลงวันที่ 5 ม.ค. 2520 จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ประจำภาคกลางขึ้น และ

กำหนดให้ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีฐานะเป็นสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในขณะนั้นจึง

ถือว่าวันที่ 5 ม.ค. 2520 เป็นวันกำเนิดของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลางต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2522 และโอน

บรรดา กิจการทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้างและเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา ผู้ใหญ่ และสำนักโครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ดังนั้น

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำภาคกลาง เปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัดกรม

การศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานใหม่

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยมีชื่อว่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

สถานที่ตั้ง

ระยะแรก เมื่อประกาศตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางได้ปฏิบัติงานอยู่ที่

กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา จนถึงวันที่ 16 ต.ค. 2520 ระยะที่ 2 วันที่ 17

ต.ค. 2520 ได้ตั้งสำนักงาน ชั่วคราวที่โรงเรียนประถมบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

มหานคร และเริ่มลงมือก่อสร้างสำนักงานถาวรที่ค่ายลูกเสือ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยได้ทำพิธี เปิดศูนย์ฯ เป็นการถาวรเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2522 และได้ย้ายมาอยู่ที่ สำนักงาน

ถาวรเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2522 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ฯ ภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง ประมาณ 85 กิโลเมตร และ

ห่างจากจังหวัดราชบุรี 16 กิโลเมตร มีที่ดินที่เป็นที่ตั้ง ศูนย์ฯภาค มี 3 แปลง เนื้อที่ รวม 62

ไร่ 50 ตารางวา ซึ่งเช่าที่ดินจากกรมศาสนา

แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 46 ไร่ 1 งาน เป็นที่ดินของวัดสาลี (วัดร้าง)ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

สำนักงาน, ห้องสมุด,โรงพิมพ์, บ้านพักเจ้าหน้าที่ และหอพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

แปลงที่ 2 มีเนื่อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เป็นที่ดินของวัดกระออมทอง

( วัดร้าง) ใช้เป็นที่ ปลูกสร้างบ้านพักของเจ้าหน้าที่ฯ

แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน เป็นที่ดินของวัดมะขามเตี้ย (วัดร้าง) ใช้เป็นที่

ทดลอง, สาธิตการเกษตร และบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ