ยินดีต้อนรับ

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

การแทรก flash

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

picasa.google.com

ห้องสมุด 3 ดี
ความสำคัญและความเป็นมา
                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ โอกาส และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเติมเต็มการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยให้เป็น “การศึกษาตลอดชีวิต” ทั้งนี้ เนื่องจากในการปฏิรูปการศึกษาช่วงแรก เน้นแต่การศึกษาในระบบเป็นส่วนมาก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางพัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” ที่เน้นการพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิต และนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากห้องสมุดประชาชนเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา เป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์เป็นมิตร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทันสมัย น่าสนใจใคร่เรียนรู้ สถานที่ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีหนังสือ และสื่อการเรียนรู้หลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการ เพื่อให้ห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานห้องสมุดประชาชน จึงควรเร่งพัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” โดยมีเป้าประสงค์ 3 ประการ คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี

เป้าประสงค์ตามนโยบาย “ห้องสมุด 3 ดี”

                 เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน. ทุกแห่ง ให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” ได้แก่

                  ดีที่ 1 หนังสือดี หมายถึง หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ดี มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัย และตรงใจผู้อ่านในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

                  ดีที่ 2 บรรยากาศดี หมายถึง ห้องสมุดประชาชนที่เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้ ความบันเทิง และเชื้อเชิญให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการเสมือนหนึ่งเป็นบ้านหลังที่สอง ที่สะดวก สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง และปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ เป็นห้องสมุดประหยัดพลังงาน และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน

                  ดีที่ 3 บรรณารักษ์ดี หมายถึง บรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ มีความเป็น “มืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี และเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์
                ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

พันธกิจ

1. ให้บริการหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. ให้บริการในบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดหาหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ดี มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน การเรียนรู้ การค้นคว้า และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน
3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และเป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี

หนังสือใหม่ เดี๋ยวก็เก่ง มือใหม่หัดใช้โปรมแกรม word 2007


ชื่อหนังสือ : เดี๋ยวก็เก่ง มือใหม่หัดใช้โปรมแกรม word 2007
เขียนโดย : เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล

………………เรื่องเด่นในเล่มนี้

1. เปิดโปรแกรม word 2007 ขึ้นมาเลยทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2. แทรกตารางข้อมูลลงบนหน้าเอกสารภายใต้สภาพแวดล้อม Excel 2007

3. จัดหน้าต้นฉบับรายงาน / หนังสือ / นิตยสารให้ดูเป็นสากล

4. ค้นหาทุกปุ่มเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สูตรสมการคณิตศาสตร์

5. สร้างสรรค์งานที่มักใช้ในชีวิตประจำวันจากแบบฟอร์มสำเร็จรูป

6. ทำให้หน้าคำสวยด้วยปุ่ม Text Box

7. วิธีเปิดไฟล์งานที่ทำจาก word เวอร์ชันเก่าด้วย word 2007

8. สร้างสรรค์งานเอกสารหน้าแรกให้สวยเก๋

9. ตรวจคำสะกด / ตรวจคำผิด

10.ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดไฟล์ที่เราหวง หรือยอมให้เปิดไฟล์งานที่เราห่วงได้แต่แก้ไขไม่ได้

11.นำรูปภาพสวยๆ ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจดตอลมาทำเป็นฉากหลังบนพื้นที่ทำงาน

หนังสือใหม่ ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ


ชื่อหนังสือ : ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ


ผู้เขียน : สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด....หนังสือติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2008 การจะเลือกอุปกรณ์ หนึ่งชิ้นมาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจสเปคของอุปกรณ์ตัวนั้น เพื่อจะได้คุยกับร้านค้าหรือเลือกสเปคให้ตรงใจมากที่สุด หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ พร้อมแนะนำ Windows Vista และความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ ปี 2008 เป็นปีที่เราจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆ เช่น ซีพียู Octal Core, แรม DDR3 รวมไปถึงไดรว์ Blu-ray ที่ราคาเริ่มถูกลง พิเศษ !!! DVD ภาพคมชัด ฟรี ! ไดร์เวอร์ 2 GB

รายชื่อห้องสมุด

กรุณาพิมพ์รายชื่อห้องสมุดและ แจ้ง URL ด้วยครับ เช่น
ห้องสมุดสถาบัน  กศน.ภาคกลาง  library8300.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

สถานที่ตั้ง

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง (สถาบัน กศน. ภาคกลาง) เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค คือจังหวัดราชบุรี อยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร มีหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ ผลิตสื่อ การวิจัย พัฒนา ฝึกอบรมประสานเครือข่ายในเขตภาคกลาง16 จังหวัด

หลวงพ่อแดง

หลวงพ่อแดง
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตำบลบ้านฆ้องบ้านสิงห์และตำบลใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันประดิษฐานที่ศาลาทรงไทย ภายในบริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ซึ่งแต่เดิมนั้นบริเวรศูนย์ฯภาคกลางเป็นวัดร้างชื่อวัดสาลี

ในบริเวณวัด ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นโบสถ์เก่า และมีเศรียรพระพุทธรูปวางไว้ ต่อมาวัดสาลีถูกใช้เป็นค่ายลูกเสือ (พ.ศ. 2508) ชาวบ้านและคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ขุดค้นได้ร่วมกันบูรณะและพบชิ้นส่วนอีกหลายชิ้น และได้ประกอบเข้าด้วยกัน รวม 3 องค์ (เป็นศิลาแลงสีค่อนข้างแดงเหมือนอิฐเผา) ชาวบ้านต่างพร้อมใจกันเรียกทั้ง 3 องค์ว่า หลวงพ่อแดงในปี พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางมาตั้งสำนักงานใน วั ดสาลีนี้ และร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลาทรงไทยในราคาเฉพาะวัสดุ ประมาณ 150,000 บาท เพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อแดง สำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นถาวรวัตถุที่เป็นสัญญลักษ์ของความ ศรัทธาของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คนงาน ลูกจ้างของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ตลอดจน ชาวบ้านและคณะลูกเสือ