ยินดีต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

หลวงพ่อแดง

หลวงพ่อแดง
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตำบลบ้านฆ้องบ้านสิงห์และตำบลใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันประดิษฐานที่ศาลาทรงไทย ภายในบริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ซึ่งแต่เดิมนั้นบริเวรศูนย์ฯภาคกลางเป็นวัดร้างชื่อวัดสาลี

ในบริเวณวัด ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นโบสถ์เก่า และมีเศรียรพระพุทธรูปวางไว้ ต่อมาวัดสาลีถูกใช้เป็นค่ายลูกเสือ (พ.ศ. 2508) ชาวบ้านและคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ขุดค้นได้ร่วมกันบูรณะและพบชิ้นส่วนอีกหลายชิ้น และได้ประกอบเข้าด้วยกัน รวม 3 องค์ (เป็นศิลาแลงสีค่อนข้างแดงเหมือนอิฐเผา) ชาวบ้านต่างพร้อมใจกันเรียกทั้ง 3 องค์ว่า หลวงพ่อแดงในปี พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลางมาตั้งสำนักงานใน วั ดสาลีนี้ และร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลาทรงไทยในราคาเฉพาะวัสดุ ประมาณ 150,000 บาท เพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อแดง สำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นถาวรวัตถุที่เป็นสัญญลักษ์ของความ ศรัทธาของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คนงาน ลูกจ้างของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ตลอดจน ชาวบ้านและคณะลูกเสือ

1 ความคิดเห็น: